Reglament

 • Inscriure-s'hi implica l'acceptació del reglament i els participants declaren estar preparats per realitzar la cursa.
 • El participant eximirà de responsabilitat als organitzadors en cas d'accident, lesió o de qualsevol altre imprevist.
 • Els menors de 18 anys hauran de presentar una autorització firmada pels pares o tutors legals.
 • En cas de causes majors l'organització podrà decidir els canvis que consideri més oportuns.
 • Tots els participants sense llicència federativa de muntanya o sense assegurança amb cobertura, poden a pagar l'assegurança de  l'organització de 3€.
 • El CEB no és fa responsable de la gent que no tingui assegurança.
 • ( Molt important ) notificar els abandonaments, és una obligació de tot corredor.
 • S'haurà de complir amb el límit establert en els temps de pas pels controls.
 • Les condicions meterològiques no suposaran en cap cas la suspensió de la prova.
 • Comunicar al proper control d'un possible ferit a la pista, es una obligació de tot corredor.
 • Serà motiu de desqualificació:
                          - No quedar enregistrat en tots els controls.
                          - Rebre ajuda externa.
                          - Llençar brossa o els gots dels avituallaments a terra.
                          - No respectar amb el medi ambient.
                          - No socórrer a qui ho necessiti.
                          - La conducta antiesportiva serà motiu de desqualificació.
                          - Retallar el recorregut marcat.
                          - No dur el dorsal en un lloc visible.
 • Material t ècnic obligatori:
                          - Llanterna o frontal amb piles de recanvi.